Uitsluiting aansprakelijkheid

Deze website is niet gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Vrijwillige Brandweer Gemeente Nunspeet. Tenzij uitdrukkelijk vermeld is dat al het aangeleverd materiaal van derden op persoonlijke titel aangeleverd is. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de pc van de bezoeker. Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de webmaster en Vrijwillige Brandweer Gemeente Nunspeet iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Foto's op deze website

Op alle foto's en van deze internetpagina's berust copyright. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de webmaster , of de eigenaar van de foto’s, dit is te zien als er een bronnaam bij staat. De bron naam is voor fotograven en instellingen die de foto's zelf aanleveren.

Tevens moeten de fotograven er rekening mee houden dat de foto's die ze sturen zonder toestemming worden afgegeven aan politie, verzekeraars, en andere instantie's waar ze belangrijk voor zijn. Voor dagbladen en ander soort kranten wordt uiteraard wel eerst contact opgenomen met de fotograaf.


Er is getracht de privacy van slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de
webmaster

Copyright

Mochten wij foto's van de website aantreffen op andere site's zonder onze toestemming dan zullen wij een factuur á € 75,- per foto in rekening brengen.

Artikelen

Geplaatste artikelen, brochures en/of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de webmaster of brandweer, of overeen te komen met de werkelijkheid.

Copyright 2009 Brandweer Nunspeet
Laatst bijgewerkt: 3-01-2012